പൈതൃകം - ലോകത്തിലെ പ്രാചീന നാഗരിക സംസ്കാരങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയാണ് 'പൈതൃകം'. മനുഷ്യന്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന പാര്‍പ്പിടങ്ങള്‍, ഉപജീവനം, ജീവിതശൈലി എന്നിവയെല്ലാം മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു.  ഈ മാറ്റങ്ങളും സാമൂഹിക രൂപീകരണവുമാണ് അവനെ നാഗരികതയിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന കാരണം. വികസനത്തിനായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആദ്യകാല ചുവടുവെയ്‍പുകളിലൂടെയാണ് 'പൈതൃകം' സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പ്രാചീന മെസപ്പൊട്ടോമിയ, ഈജിപ്റ്റ്, സിന്ധൂനദീതട സംസ്കാരം,...

അമേരിക്കന്‍ സംസ്കാരങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ലോക സാംസ്കാരികതകളുടെ നട്ടെല്ലായി നിലകൊള്ളുന്ന അതിപുരാതന നാഗരികതകളെയാണ് ഈ പരിപാടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

Kitevicters

Today's Programmes [ 05/06/2020 ]

04.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് First Bell 9th STD
05.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പത്താം ക്ലാസ് First Bell 10th STD
07.00 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് First Bell Plus Two
09.00 pm മുത്തോട് മുത്ത് Muthodu muthu
09.30 pm ഇ-ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് - (Filler 1
10.00 pm പേള്‍സ് ഓഫ് അവര്‍ കണ്‍ട്രി Pearls of Our country
10.30 pm എന്‍ജോയ് പ്ലസ് ടു N joy Plus two – Maths
11.00 pm ശാസ്ത്ര നാടകം Shasthra Nadakom
11.30 pm എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ Engane Engane Engane
View More

Download Android Mobile App