വിജ്ഞാനധാര - കേന്ദ്രമാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാന്‍ പ്രസാര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വിനോദ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍ മലയാളത്തില്‍ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് വിക്ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു.  പ്രൈമറി മുതല്‍ സര്‍വകലാശാല വരെയുള്ള കരിക്കുലം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ വിജ്ഞാനപരിപാടികളാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ പരിപാടി ഉപയോഗപ്പെടുന്നു.

Today's Programmes [ 05/06/2020 ]

03.00 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ ഏഴാം ക്ലാസ് First Bell 7th STD
03.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് First Bell 8th STD
04.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് First Bell 9th STD
05.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പത്താം ക്ലാസ് First Bell 10th STD
07.00 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് First Bell Plus Two
09.00 pm മുത്തോട് മുത്ത് Muthodu muthu
09.30 pm ഇ-ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് - (Filler 1
10.00 pm പേള്‍സ് ഓഫ് അവര്‍ കണ്‍ട്രി Pearls of Our country
10.30 pm എന്‍ജോയ് പ്ലസ് ടു N joy Plus two – Maths
11.00 pm ശാസ്ത്ര നാടകം Shasthra Nadakom
View More

Download Android Mobile App