പാഠവും കടന്ന് - ക്ലാസ്‍മുറികള്‍ക്കുള്ളില്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത അറിവുകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് സിലബസ് അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി.  ഹൈസ്കൂള്‍, ഹയര്‍സെക്കന്ററി ക്ലാസുകളിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ വിഷയത്തിലും അവഗാഹമുള്ള, അതാത് ക്ലാസുകളില്‍ പഠിപ്പിച്ച് പരിചയ സമ്പന്നരായ അധ്യാപകരെക്കൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തി ചിത്രീകരിച്ച്...

തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഈ പരിപാടി. വിക്ടേഴ്സ് പരമ്പരയായി സംപ്രേഷണം ചെയ്തു വരുന്നു. പാഠപുസ്തകത്തിലെ വിവരങ്ങളെ ദൃശ്യവത്‍കരിച്ച് ലളിതമായി കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ എത്തിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി അധ്യാപന സഹായിയായും, സ്വയംപഠന ഉപാധിയായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവു ന്നതാണ്.

കൈറ്റ് വിക്ടെഴ്സ്

Today's Programmes [ 05/06/2020 ]

04.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് First Bell 9th STD
05.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പത്താം ക്ലാസ് First Bell 10th STD
07.00 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് First Bell Plus Two
09.00 pm മുത്തോട് മുത്ത് Muthodu muthu
09.30 pm ഇ-ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് - (Filler 1
10.00 pm പേള്‍സ് ഓഫ് അവര്‍ കണ്‍ട്രി Pearls of Our country
10.30 pm എന്‍ജോയ് പ്ലസ് ടു N joy Plus two – Maths
11.00 pm ശാസ്ത്ര നാടകം Shasthra Nadakom
11.30 pm എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ Engane Engane Engane
View More

Download Android Mobile App