ബലൂണ്‍ ആര്‍ട്ട് - ബലൂണ്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ രൂപങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് ബലൂണ്‍ ആര്‍ട്ട്. കുട്ടികളില്‍ ഏറെ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ബലൂണ്‍.  വിവിധ നിറത്തിലും ആകൃതിയിലും ഉള്ള ബലൂണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സര്‍ഗാത്മകതയ്ക്കനുസരിച്ച് വിവിധ രൂപങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു. വര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇതിലൂടെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.  ഇത് കുട്ടികളുടെ ഏകാഗ്രതയും, സര്‍ഗാത്മകതയും, ബുദ്ധി വികാസവും, പഠനമികവും വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിന്...

സഹായകമാണ്.  ഇത്തരത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് വിനോദവും വിജ്ഞാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ബലൂണ്‍ആര്‍ട്ട്.

kite victers

Today's Programmes [ 05/06/2020 ]

03.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് First Bell 8th STD
04.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് First Bell 9th STD
05.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പത്താം ക്ലാസ് First Bell 10th STD
07.00 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് First Bell Plus Two
09.00 pm മുത്തോട് മുത്ത് Muthodu muthu
09.30 pm ഇ-ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് - (Filler 1
10.00 pm പേള്‍സ് ഓഫ് അവര്‍ കണ്‍ട്രി Pearls of Our country
10.30 pm എന്‍ജോയ് പ്ലസ് ടു N joy Plus two – Maths
11.00 pm ശാസ്ത്ര നാടകം Shasthra Nadakom
11.30 pm എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ Engane Engane Engane
View More

Download Android Mobile App