എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ (നിര്‍മ്മിതികളുടെ കഥ)  -  നാം നിത്യജീവിതത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും എങ്ങിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൈത്തറി തുണിത്തരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ, തേയിലയും, കാപ്പിയും, ശര്‍ക്കരയും, പാത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി , ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ നിര്‍മ്മാണ രീതികള്‍ കണ്ടറിയുന്ന പ്രതിവാര പരിപാടിയാണ് ഇത് . വിജ്ഞാന-വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയായ ഇതില്‍ ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും ചരിത്രപരമായ മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അതിന്റെ സാങ്കേതികതയെക്കുറിച്ച്...

പറഞ്ഞുപോകുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്കെന്ന പോലെ ഈ പരിപാടി മുതിര്‍ന്നവരിലും കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്നു. കൈറ്റ്-വിക്ടേഴ്സ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ രചന സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ നിരവധി ഡോക്യുമെന്ററികള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച ശ്രീ. പ്രഭാ അജൂനൂര്‍ ആണ്.

kitevicters