സയന്റിസ്റ്റ്    ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി.  വിഖ്യാതരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ജീവചരിത്രത്തില്‍ തുടങ്ങി അവരുടെ ശാസ്ത്രചരിത്രത്തിലൂടെ പുരോഗമിക്കുന്ന പരിപാടി, സമൂഹത്തില്‍ അവരുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്റെ സ്വാധീനവും വിവരിക്കുന്നു.

Kitevicters