ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്

Today's Programmes [ 28/09/2020 ]

06.00 am സ്വാഗതഗാനം Swagathagaanam (Udhayam)
06.05 am സയന്റിസ്റ്റ് Scientist
06.30 am ലോക ജാലകം Loka Jaalakam
07.00 am സിമ്പിള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് Simple English
07.30 am ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ - പൊതുവിഷയം - യോഗ Pothuvishayam – Yoga
08.00 am ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ്‍ടു‍ First Bell Plus Two – History
08.30 am ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ്‍ടു‍ First Bell Plus Two – Political Science
09.00 am ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ്‍ടു‍ First Bell Plus Two – Hindi
09.30 am ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ് ടു First Bell – Plus Two – Mathematics
10.00 am കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ Kilikkonchal‍ (Primary)
View More

Download Android Mobile App